Porozumienie o energetyce „Pucka Spółdzielnia Energetyczna z siedzibą w Swarzewie”

W dniu od 19.12.2023r.  Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej wyraził zgodę na utworzenie i przystąpienie do spółdzielni energetycznej jako członek założyciel. Spółdzielnia została zarejestrowana w Wykazie Spółdzielni Energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 29.01.2024r. pod nazwą „Puckiej Spółdzielni Energetycznej z siedzibą w Swarzewie”, pod nr ewidencyjnym SPE/27/2024.

Ideą Spółdzielni jest zapewnienie korzyści jej członkom, w tym energii tańszej niż na rynku poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów.

Współpraca członków Spółdzielni Energetycznej polegająca na wspólnym użytkowaniu instalacji OZE, w przypadku energii elektrycznej pozwoli na znaczące obniżenie ich dotychczasowych

rachunków za energię. Dzieje się tak, z uwagi na szereg bonifikat przewidzianych w Ustawie OZE, którymi objęte jest korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej w ramach spółdzielni.

Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej jest wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii, stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków. Spółdzielnia energetyczna  zaopatruje w energię elektryczną, biogaz lub ciepło wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni, których instalacje są przyłączone do sieci danego operatora lub do danej sieci ciepłowniczej. Działa ona na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo sieci dystrybucyjnej gazowej lub ciepłowniczej. Energia elektryczna lub ciepło wyprodukowane w Spółdzielni Energetycznej będzie wykorzystywane na potrzeby jej członków.