Realizacja projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.”
w ramach Działania 11.01. Ograniczanie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W okresie od 2017-09-01 do 2022-11-30 Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej realizował projekt Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” polegający na wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 4,5 km.

Realizacja projektu poprzez zwiększenie efektywności działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych przyczyni się w istotnym stopniu do wzmocnienia odporności regionu na powodzie. Projekt jest istotnym elementem działań samorządu lokalnego w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej.

Celem projektu jest poprawa odporności Gmin realizujących projekt na zmiany klimatyczne w szczególności związane z gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powodzie.

Efektem realizacji projektu będzie:
• budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 4,5 km (w tym 4,3 km kwalifikowalne) na terenie Gminy Miasta Puck, Gminy Puck, Gminy Władysławowo,
• redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi,
• lepsze zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przez zalaniem.

Zakres zadania dla Miasta Puck:
• budowę kolektorów i kanałów kanalizacji  na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat oraz działkach Szpitala i działkach ul. 1 Maja i Kościuszki
• budowę kolektorów i kanałów kanalizacji  na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat oraz działkach Szpitala i działkach ul. 1 Maja i Kościuszki
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach: 10 Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska
• budowa rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną i deszczową w granicach pasów drogowych: Al. Lipowa na odcinku od ul. Nowy Świat do mola oraz ul. 1 Maja.

Zakres zadania dla Gminy Puck:
• zakres robót na terenie Gminy Puck we wsi Żelistrzewo obejmuje odwodnienie ul. Różanej wraz z układem podczyszczającym, retencją wód deszczowych i odprowadzeniem ich do rzeki Gizdepki.
• wybudowanie zbiornika retencyjnego, podziemnego o pojemności 200 m3

Zakres zadania dla Gminy Władysławowo:

• budowie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia ścieków deszczowych z dzielnicy Hallerowo we Władysławowie. Zaprojektowano kanalizację deszczową w ul. Morskiej oraz w ul. Hryniewieckiego z podłączeniem kolektora z ulicy Kolejowej i odprowadzeniem do basenu portowego Portu Władysławowo.

Łączna wartość projektu to 19 501 112,86 PLN,  otrzymane dofinansowanie w kwocie 11 426 057,20 PLN.