Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

UNIEWAŻNIENIE SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 (CZĘŚĆ I-GDAŃSK: CZĘŚĆ II – KONSULTACJE Z LEKARZEM FONIATRĄ) – pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 – pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 –  pdf

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 – pdf

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  02/ZP/PROJEKT-5.4.2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ”Świadczenie usług medycznych” numer referencyjny 02/ZP/PROJEKT-5.4.2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.)

SIWZ 02/ZP/PROJEKT-5.4.2 – pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia – pdf
Załącznik nr 2: Wzór formularza oferty – pdf/word
Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pdf/word
Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – pdf/word
Załącznik nr 5: Projekt umowy Część I – pdf
Załacznik nr 6: Projekt umowy CZĘŚĆ II – pdf
Załącznik nr 7: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pdf/word

PUBLIKUJEMY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN ZMÓWIEŃ

ZGODA NA PODPISANIE UMOWY PRZEZ DRUGIEGO OFERENTA

ZGODA NA PODPISANIE UMOWY PRZEZ DRUGIEGO OFERENTA

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU PODPISANIA UMOWY

INFORMACJA WYBRANEGO WYKONAWCY O ODSTĄPIENIU PODPISANIA UMOWY

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II i III ZAMÓWIENIA

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II I III

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH – ZNAK SPRAWY: 01/ZP/PROJEKT-5.4.2

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU ” ZDROWY PRACOWNIK- ZADOWOLONY CZŁOWIEK”

ZMIANY SIWZu

Ogłoszenie

Publikujemy zmiany do Zamowienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek”

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie z dn. 03.09.2018 PDF/word

Ogłoszenie

Ze względu na trwające prace nad zmianami w Specyfikaji Istotnych Warunków Zamówienia przesunął się termin publikacji na dzień 3 września 2018 r. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 11 września 2018 godz. 15.30

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że w dniu 30 sierpnia 2018 opublikujemy nowe zmiany do zamówienia publicznego na „Świadczenie usług medycznych”, w związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do dnia 7 września 2018 roku do godziny 15.00.

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że ze względu na wprowadzone zmiany – termin składania ofert na usługi medyczne został przedłużony do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00

INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁY WPROWADZONE  NASTĘPUJĄCE  ZMIANY W SPECYFIKACJI SIWZ

1. wprowadzono dodatkową część – Część IV EKG

2. zmieniono termin składania ofert

3. poprawiono drobne omyłki pisarskie

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie w dn. 20.08.2018 word

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące części I zamówienia

SIWZ
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek”

Nr Zamówienia01/ZP/PROJEKT- 5.4.2
Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF