Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

Realizacja zadania świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Projekt zrealizowany

Projekt  pod nazwą „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” RPPM.05.04.02 -22-0015/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5.Zatrudnienie; Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy.

Wartość projektu ogółem: 893 835,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 849 143,69 PLN


Organizator: Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, ul. Plac Obrońców Wybrzeża 11, 84-100 Puck.
Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu,

ul. Plac Obrońców Wybrzeża 11, 84-100 Puck. zmzp@wp.pl

Działania zaplanowane w projekcie są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami poszczególnych pracodawców i obejmują:
• Analia pogłębiona ryzyk psychofizycznych (ocena ergonomii miejsc pracy, ocena psychicznych uwarunkowań pracy),
• Rozszerzony pakiet badań profilaktycznych uwzględniających zakończony wizytą u lekarza,
• Wsparcie w zakresie ryzyk związanych z układem ruchu i obciążeniem głosu (zatrudnienie fizjoterapeuty, pakiet rehabilitacyjny, zajęcia ruchowe, warsztaty z emisji głosu, opieka dietetyka)
• Wsparcie w zakresie ryzyk związanych ze stresem i wypaleniem zawodowym (warsztaty i konsultacje z psychologiem, zajęcia relaksacyjne, strefa relaksu w zakładzie pracy),
• Wsparcie dodatkowe w zakresie organizacji pikników połączonych z działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, poprawy ergonomii w miejscu pracy oraz zapewnienia świeżych warzyw i owoców dla pracowników.

Projekt skierowany jest do osób pracujących: w Urzędzie Gminy Puck, Urzędzie Miasta Puck, Urzędzie Miejskim we Władysławowie, w Pozytywnych Inicjatywach – Edukacja sp. Z o.o. oraz Związku Międzygminnym Zatoki Puckiej w Pucku

Okres realizacji projektu: 29.06.2018 – 31.12.2021

Cel projektu: wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez eliminowanie zidentyfikowanych, zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Liczba uczestników projektu: 371 osób

Szczegółowe informacje są zawarte w dokumentach rekrutacyjnych:

Regulamin rekrutacji – word
Formularz zgłoszeniowy  załacznik 1- pdf
Załacznik 2 – pdf
Załacznik 3 – pdf
Załacznik 4 – pdf
Załacznik 5 – pdf